Công cụ » Giải mã unpacker | unpacker Decoder

Giải mã code đã được mã hóa dạng : <?php /*** PHP Encode v1.0 by zeura.com ***/ $XnNhAWEnhoiqwciqpoHH=file(__FILE__); eval(base64_decode("ENCRYPT...

Nội dung cần giải mã: